Yasuhiro Chitose performs compilation of Chito-ryu katas during the late 1970s.

The son of the Chito-ryu founder performs all of the style’s katas.

 

Shihōhai

Niseishi

Seisan

Bassai

Chintō

Sōchin

Rōhai

Tenshin

Sanshiryu

Kusanku

Ryūsan

Sanchin

Kihon Kata

Bunkai

Kobudō kata